#Sáo trúc mang chủng

Cảm âm sáo trúc Mang Chủng – Âm Khuyết Thi Thính

Cảm âm sáo trúc Mang Chủng – Âm Khuyết Thi Thính

Cảm âm sáo trúc Mang Chủng Re2 fa2 sol2 re2 fa2 fa2 fa2 dơ2 sib fa Fa sol sib do2 re2 fa2 sol2 re2 fa2 fa2 fa2 sib re2 dơ2 Re2 re2 do2 re2 do2 re2 Re#2 re#2 sib re#2 fa2 re2 Fa2 fa2 sol2 fa2 Re#2 re2 sib do2 Re2 re2 do2 re2 Re2 […]

Xem cảm âm →