Visdeo sáo trúc Mang Chủng

Cảm âm sáo trúc Mang Chủng

Re2 fa2 sol2 re2 fa2 fa2 fa2 dơ2 sib fa
Fa sol sib do2 re2 fa2 sol2 re2 fa2 fa2 fa2 sib re2 dơ2
Re2 re2 do2 re2 do2 re2
Re#2 re#2 sib re#2 fa2 re2
Fa2 fa2 sol2 fa2
Re#2 re2 sib do2

Re2 re2 do2 re2
Re2 do2 re2 do2 re2
Re#2 re#2 sib re#2 sib2
Sib2 la2 sol2 fa2
Sib sol2 fa2

Sol sol sol sib sol fa re2
Sol fa sol fa fa2
Fa fa re2 sib sib sib
Sol fa do2 sib la sib la

Sol fa sol fa re2
Fa2 sol2 fa2 la sib
Fa fa fa re2
Sib sib fa fa re2 do2

Re2 sib do2 sol sol sol
Re2 fa2 re2 fa2 re2
Do2 do2 sib do2
Do2 sib do2 re2 fa

Fa re2 fa2 re2 sol sib
Do2 do2 sib do2 do2 sib re2 sib sol
sol re2 fa2 re2 fa2 re2
fa2 fa2 re2 fa2, fa2 re2 fa2 do2 sib
fa sol2 fa2 re2 fa2

Loading comments....