#một năm mới bình an sáo trúc

Cảm âm Một Năm Mới Bình An – Tone C

Cảm âm Một Năm Mới Bình An – Tone C

Mi2 mi2 re2 mi2 re2 solMi2 re2 mi2 re2 solMi2 mi2 re2 mi2 re2 do2Mi2 re2 do2 la mi2 re2 do2 Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2La la mi2 sol2 mi2 re2 do2La re2 re2 mi2 re2Re2 do2 si la sol Mi2 mi2 re2 mi2 re2 solMi2 re2 mi2 re2 solMi2 mi2 re2 […]

Xem cảm âm →