Cảm âm Một Năm Mới Bình An – Tone C

Mi2 mi2 re2 mi2 re2 sol
Mi2 re2 mi2 re2 sol
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 do2
Mi2 re2 do2 la mi2 re2 do2

Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
La la mi2 sol2 mi2 re2 do2
La re2 re2 mi2 re2
Re2 do2 si la sol

Mi2 mi2 re2 mi2 re2 sol
Mi2 re2 mi2 re2 sol
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 do2
Mi2 re2 do2 la mi2 re2 do2

Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
La la mi2 sol2 mi2 re2 do2
La re2 re2 mi2 re2
Re2 do2 re2 mi2 re2

Đk

Sol la do2 re2 mi2 sol2
mi2 sol2 mi2 sol2
mi2 re2 do2 la mi2 sol2
mi2 sol2 mi2 sol2
mi2 re2 do2 la sol2 mi2
re2 do2 la sol la do2 re2

Do3 si2 la2 si2 la2 sol2
Sol la do2 re2 do2 re2 mi2
(mi2 mi2 do2 do2 la do2 mi2 la sol
mi2 mi2 do2 do2 la do2 mi2 do2 la
sol2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
do2 mi2 re2 do2 re2 mi2 la do2)

Gửi phản hồi