#Cảm âm đúng người đúng thời điểm

Cảm âm Đúng người đúng thời điểm

Cảm âm Đúng người đúng thời điểm

Cảm âm dành cho sáo tone G4 – Sol trầm M2 R2 M2, M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 D2 L M2 S2 M2M2 R2 M2, M2 S2 L2 S2 S2 S2 R2 R2S L D2 L D2 L M2 M2 M2 F2 M2 R2 […]

Xem cảm âm →