#Sáo trúc Beautiful in white

Cảm âm sáo trúc Beautiful in white

Cảm âm sáo trúc Beautiful in white

Cảm âm sáo trúc Beautiful in white Not sure if you know this Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib La-Sol But when we first met La Sib Đô2 Sol Mi I got so nervous La Sib Đô2 Sol Mi I couldn’t speak La Sib Đô2 Rê2 In that very moment Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib La-Sol […]

Xem cảm âm →