Cảm Âm Vũ Toái Giang Nam nhiều tone cao cấp Bản nhạc Hoa và rất hợp với sáo Dizi.

Cảm âm Vũ Toái Giang Nam – tone cao thổi từ Fa. Tone Dong Min dùng

Đây là tone thường dùng nhất. Tuy nhiên ở dưới mình có dịch cảm âm lên 1 cung và xuống tone trầm để các bạn có thể trải nghiệm thêm!

Fa-Sol Re2 Re2 Do2 Sib Do2 Do2 Re2 Do2 Sib-La Sol Fa Sol
Sol Sib Do2 Re2 Fa2 Sol2 Re2 Re2 Do2 Re2
Re2 Fa2 Fa2-Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Fa2-Re2 Do2 Sib Do2 Re2 Do2 Sib-La Sol Fa Fa-Sol

Fa-Sol Re2 Re2 Do2 Sib Do2 Do2 Re2 Do2 Sib-La Sol Fa Sol
Sol Sib Do2 Re2 Fa2 Sol2 Re2 Re2 Do2 Re2
Re2 Fa2 Fa2-Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Fa2-Re2 Do2 Sib Do2 Re2 Do2 Sib-La Sol Fa Fa-Sol

Đoạn Kết

Re2 Re2 Sol2 , Sol Sib Do2
Do2 Sib Do2 Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2 Re2 Sol-Sib-Sol
Sol La la-Sib Sol Sib, Do2 Re2 Sib-La Sol La , la-Sib La Fa Fa-Sol

Re2 Re2 Sol2 Sol2 La2 la2-Sib2 La2 Sol2 Fa2 Fa2-Re2
Sol Re2 Do2 Re2 Do2 , Sib Do2 Re2 Fa2 Fa2 Re2 Sol2 Fa2 la2-Sib2 La2 Sol2
Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 Re2 Do2 Fa2-Re2 Re2
Sol Re2 Do2 Re2 Do2 Sib Do2 Re2 Fa2 Fa2-Re2 Sol2 Fa2 Sib2 La2 Sol2

Cảm âm Vũ Toái Giang Nam – thổi từ Sol.

Sol-La Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2-Si La Sol La
La Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Sol2 Sol2-La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2 La2 Sol2
Sol2-Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2-Si La Sol Sol-La

Sol-La Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2-Si La Sol La
La Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Sol2 Sol2-La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2 La2 Sol2
Sol2-Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2-Si La Sol Sol-La

Đoạn kết

Mi2 Mi2 La2 , La Do2 Re2
Re2 Do2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Re2 Mi2 La-Do2-La
La Si Si-Do2 La Do2, Re2 Mi2 Do2-Si La Si , Si-Do2 Si Sol Sol-La

Mi2 Mi2 La2 La2 Si2 Si2-Do3 Si2 La2 Sol2 Sol2-Mi2
La Mi2 Re2 Mi2 Re2 , Do2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 La2 Sol2 Si2-Do3 Si2 La2
La2 Sol2 La2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Sol2-Mi2 Mi2
La Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2-Mi2 La2 Sol2 Do3 Si2 La2

Cảm âm Vũ Toái Giang Nam tone thấp

Do-Re La La Sol Fa Sol Sol La Sol Fa-Mi Re Do Re
Re Fa Sol La Do2 Re2 La La Sol La
La Do2 Do2-Re2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 Do2 Re2 Do2
Do2-La Sol Fa Sol La Sol Fa-Mi Re Do Do-Re

Do-Re La La Sol Fa Sol Sol La Sol Fa-Mi Re Do Re
Re Fa Sol La Do2 Re2 La La Sol La
La Do2 Do2-Re2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 Do2 Re2 Do2
Do2-La Sol Fa Sol La Sol Fa-Mi Re Do Do-Re

Đoạn kết

La La Re2 , Re Fa Sol
Sol Fa Sol Do2 Do2 La Sol Sol La Re-Fa-Re
Re Mi Mi-Fa Re Fa, Sol La Fa-Mi Re Mi , Mi-Fa Mi Do Do-Re

La La Re2 Re2 Mi2 Mi2-Fa2 Mi2 Re2 Do2 Do2-La
Re La Sol La Sol , Fa Sol La Do2 Do2 La Re2 Do2 Mi2-Fa2 Mi2 Re2
Re2 Do2 Re2 Do2 Do2 La Sol Do2-La La
Re La Sol La Sol Fa Sol La Do2 Do2-La Re2 Do2 Fa2 Mi2 Re2

Video Vũ Toái Giang Nam + Cảm âm【雨碎江南】- Dizi – Dong Min

Loading comments....