Fa sol fa . sol la đố la sol lá, sol fa
La đố la sol lá, sol fa
Fa rê đồ rề fa rề fa, lá sol lá sol fa sol.

Fa sol fa sol la đố la sol lá, sol fa
La đố la sol lá, sol fa
Fa rê đồ rề fa rề fa, lá sol lá sol fa fa …

Rề(rít) sol lá sol(rít) fa rề, sol lá sol fa rề
(Rê) đồ rề đồ rê fa sol la đố la.
Lá sol lá sol fa rề, sol sol lá sol fa rề sol…lá (láy)

Fa… sol …lá, rề lá lá .La la la sol la đô la sol
(sol) Mi fa sol đồ sol sol, sol sol sol sol la đố sol fa
Fa sol la… đố …sol fa rề, fa sol la sol la đố la….(láy)

Fa… sol …lá, rề lá lá .La la la sol la đố la sol
(sol) Mi fa sol đồ sol sol, sol sol sol sol la đố sol fa
Fa sol la.. đố … sol fa rề, fa sol la đố… la sol lá sol…fa …

Dạo cuối: Rề fa sol lá rề, rê fa sol la đố la sol
Rề fa sol la đồ, đồ fa sol la đố sol fa
Rề fa sol lá rề, rề fa sol la đố la sol
(Sol) Fa sol la sol la đố… la(láy)..

Sương Tuyết Ngàn Năm – Sáo Dizi

Xem thêm cảm âm khác tại đây nhé.

Loading comments....