Quan trọng là thần thái đang là ca khúc được nhiều bạn yêu thích hiện nay.

Dưới đây là bản cảm âm chuẩn của bài hát. Chúc các bạn thổi sáo vui ?

 

Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Si
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2
Do2 Do2 Do2 Si-La Si-Sol

Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Si
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2
Do2 Do2 Do2 Si-La Si-Sol

Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2
Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2
Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2

Mi2 La Mi2 La Re
Do2 La Do2 Si-La Sol
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Si
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2
Do2 Do2 Do2 Si-La Si-Sol

Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Si
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2
Do2 Do2 Do2 Si-La Si-Sol

Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2
Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2 Do2 Si
Do2 Si La Sol-La Mi2
La Mi2 La Re2
Mi2 La Mi2 La Re
Do2 La Do2 Si-La Sol

 

Trên đây là cảm âm bài quan trọng là thần thái.

Bài hát này các bạn có thể thổi bằng sáo đô C5. Chúc các bạn tập thổi thành công.

Loading comments....