Cảm âm:
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S L M R D R
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

ĐK:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F

Lần 2:
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S L M R D R
R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

ĐK:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…

Lặp:
F S L D’ R’, F’ M’ D’ L R’
L L S.. L S F F D’ L
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…
F S L D’ R’, F’ M’ R’ M’ F’
L L S S.. R’ D’ L S L F…

R L L.. S L M D R, R L L.. S L D’ S L
L D’ R’ D’ R’ S, L S F R, R L S F F M F F

Nhớ Trường An – Sáo Dizi Xue Lei

Xem tất cả các sản phẩm sáo dizi

Xem thêm cảm âm khác tại đây.

Loading comments....