Beat Neo Đậu Bến Quê – Sáo Đô C5

Cảm Âm Từ Rê 

Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Re2 la re2 la sol, re2 la (sol la) sol la re2 mi2.
Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
La (re2) mi2 mi2 mi2 (re2-mi2) sol2,la2 la2 la2 fa2 re2 re2.
Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều rượi mát
La2 la2 sol2 (la2) si2 la2…La2 sol2 re2 re2,re2 sol2 la2.

Đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ.
Sol2 sol2 re2 re2 (sol2) la2 sol2 fa2. Mi2 re2 (si) la re2 mi2 sol2.
Xuống đò một mình tôi. Với dòng sông tuổi thơ
la2 sol2 re2 sol2 la2 do3. La2 sol2 la2 sol2 re2 (do3 ) re3.
Và một giọng đò đưa.Vẫn neo đậu bến mô
la2 sol2 re2 sol2 la2 do3. La2 sol2 la2 sol2 mi2 re2 do3 re3.

Lang thang đi bốn phương trời
La2 si2 si2 la2 si2 do3 si2 la2 mi2 re2.
Nay về sông quê tắm mát
Sol2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 la2 la2.
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Re2 fa2 fa2,la re2 fa2 fa2 re2 (si) la.
Đục trong, đục trong nhục vinh hỡi người
la-re2 fa2_sol2, la-re2 fa2 sol2 , fa2 sol2 fa2 la (re2) fa2 (do2) re2

Cảm Âm Từ Sol

Sol Re Sol Re Do, Sol Re (Do Re) Do Re Sol La.
Re (Sol) La La La (Sol-La) Do2,Re2 Re2 Re2 La# Sol Sol.
Re2 Re2 Do2 (Re2) Mi2 Re2…Re2 Do2  Sol Sol,Sol Do2 Re2.
Do2 Do2 Sol Sol (Do2) Re2 Do2 La#. La Sol (Mi) Re Sol La Do2.
Re2 Do2 Sol Do2 Re2 Fa2. Re2 Do2 Re2 Do2 Sol (Fa2 ) Sol2.
Re2 Do2 Sol Do2 Re2 Fa2. Re2 Do2 Re2 Do2 La Sol Fa2 Sol2.
Re2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 La Sol.
Do2 La# Do2 Do2 La# Do2 Re2 Re2.
Sol La# La#,Re Sol La# La# Sol (Mi) Re.
Re-Sol La#_Do2, Re-Sol La# Do2 , La# Do2 La# Re (Sol) La# (Fa) Sol

Video Neo Đậu Bến Quê – Cover Bởi Hoàng Anh và Minh Dương

Video Beat Neo Đậu Bến Quê – Sáo Nứa Tone La A4

 

Để thổi ca khúc này các bạn có thể dùng sao truc các tone đô, rê thể hiện sự ra riết hoặc tone sol, la để thể hiện sự nhẹ nhàng, sâu lắng nhé!
Chúc các bạn thành công!

Loading comments....