Cảm Âm Luyến Nhân Tâm – OST Hoa Thiên Cốt
Cảm Âm Luyến Nhân Tâm – OST Hoa Thiên Cốt

Cảm âm Luyến Nhân Tâm[恋人心] – Xue Lei – OST Hoa Thiên Cốt

Đoạn dạo:

R’.. D’.. Sib…. Sib L Sib_L_S…
Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
S_L S F R D’ R’ Sib
S L Sib.. D’ R’ L.. S F S…

Vào bài:
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, R Sib L, S F S Sib L F S
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, D’ R’ L, S F S Sib L F S

ĐK:

-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S

Dạo giữa:

D’_R’ D’ R’ F’ R’..S L Sib.. D’ Sib L S L F R.
R F S.. R’ D’, D’ F’ D’ Sib.. D_R F S R’ D’ Sib L.. S F S

Vào bài:

-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, R Sib L, S F S Sib L F S
-S L Sib, R Sib L, S F S, F S R
S L Sib, D’ R’ L, S F S Sib L F S

ĐK:

-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S

(LẶP LẦN 2)

-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S L Sib Sib Sib D’ R’
-Sib D’ R’ F’ R’ Sib D’
L S F R D’ R’ Sib
S L Sib, D’ R’ L, S F S
S L Sib, D’ R’ L, S F S
S L Sib, D’ R’ L, S F S

——-dạo cuối:

R’.. D’.. Sib…. Sib L Sib_L_S…

Video Luyến Nhân Tâm[恋人心] – Xue Lei – OST Hoa Thiên Cốt

Video Luyến Nhân Tâm[恋人心] – Xue Lei – OST Hoa Thiên Cốt
Loading comments....