Video Beat + Cảm Âm

Đoạn dạo:

S’ S'(láy lên la) F’ S’ D’_R’, F’ D’ R’
S’ S'(láy lên la) F’ S’ D’_R’, F’ D’ R’ D’ Sib S

Vào bài:

Ru ye jian wei liang   fab hua luo di sheng shuang
Sib Sib Sib La Sib    La Sib Sib Sib La Sib 
ni zi yuan fang tiao  wang hao jin suo you guang bu si liang
Đ2 La La La Sol La   Sol La La La Sol La Sol Fa Sol
zi nan xiang wang
Sol Fa Rê Fa Rê

yao yao tao hua liang  qian shi ni zen she xia
Sib Sib Sib La Sib   La Sib Sib Sib La Sib 
zhe yi hai xin mang mang hai gu zuo bu tong bu qian qiang
Đ2 La La La Sol La Sol La La La Sol La Đ2 Sol Fa Sol
dou shi jia xiang
Sol R2 Đ2 Đ2-R2

Liang liang ye se wei ni si nian cheng  he
sol R2 R2 Đ2 R2 F2 R2 Đ2 R2  Sol
Hua zuo chun ni  he hu zhe wo
La La La sib La Rê Fa Sol Fa

Qian qian sui yue fu man ai ren xiu
Sol R2 R2 Đ2 R2 Đ2 R2 F2 R2
Qian qian fang  fei ru shui liu
Đ2 R2 F2 S2   S2 F2 F2-S2

Liang liang tian yi lian yan yi shen hua se
Sol R2 R2 Đ2 R2 F2 R2 Đ2 R2 sol
Luo ra fan chen shang qing zhe wo
La La La Sib La Rê Fa Sol Fa

sheng jie yi du qing jie nan liao zhe jiu de xin hai you ji fen qian
sol R2 R2 Đ2 R2 Đ2 R2 F2 Sib2 L2 S2 F2 R2 F2
sheng de hen

S2 R2 F2 R2 F2 S2
Hai you ji fen qian sheng de hen
S2 F2 R2 F2 Sib2 L2 S2 F2 F2-S2

Lạnh Lẽo – Xue Lei

Xem thêm cảm âm khác.

Loading comments....