Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà - Gia Huy
Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà – Gia Huy

Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà – C5 BEAT GỐC

Mi2 re2 la
La mi mi mi2 re2 si
Do2 si la
Si do2 si la do2 re2
Do2 re2 do2 si
La mi2 re2 la

La re2 re2 re2 sol2 si
Mi sol do2 si si la si
Sol re mi la
La la mi2 re2 si la sol
Mi do2 si la
Mi la sol

Do2 si la si la sol
Si do2 do2 re2 si la
La mi2 re2 la
Sol re mi
La la re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la

Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
Mi2 re2 la

La mi mi mi2 re2 si
Mi do2 si la
Si do2 si la do2 re2
Do2 re2 do2 si
La mi2 re2 la
La re2 re2 re2 sol2 si

Mi sol do2 si si la si
Sol re mi la
La la mi2 re2 si la sol
Mi do2 si la
Mi la sol

Do2 si la re2 do2 si
Si do2 do2 re2 si la
La mi2 re2 la
Sol re mi
La la re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la

Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
La mi2 re2 la
Sol re mi

La la re2 re2 mi2 si sol
Mi do2 si la
Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol

Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
Mi do2 si la
La si do2 re2
Do2 re2 si la

ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ – CẢM ÂM C5 BEAT GỐC…Mi2 re2 laLa mi mi mi2 re2 siDo2 si laSi do2 si la do2 re2Do2 re2 do2 siLa mi2 re2 laLa re2 re2 re2 sol2 siMi sol do2 si si la siSol re mi laLa la mi2 re2 si la solMi do2 si laMi la solDo2 si la si la solSi do2 do2 re2 si laLa mi2 re2 laSol re miLa la re2 re2 re2 la solMi do2 si laSol sol re sol re miLa mi2 re2 la sol re miLa la re2 re2 re2 re2 la solMi do2 si laSol sol sol re mi laMi2 re2 laLa mi mi mi2 re2 siMi do2 si laSi do2 si la do2 re2Do2 re2 do2 siLa mi2 re2 laLa re2 re2 re2 sol2 siMi sol do2 si si la siSol re mi laLa la mi2 re2 si la solMi do2 si laMi la solDo2 si la re2 do2 siSi do2 do2 re2 si laLa mi2 re2 laSol re miLa la re2 re2 re2 la solMi do2 si laSol sol re sol re miLa mi2 re2 la sol re miLa la re2 re2 re2 re2 la solMi do2 si laSol sol sol re mi laLa mi2 re2 laSol re miLa la re2 re2 mi2 si solMi do2 si laSol sol re sol re miLa mi2 re2 la sol re miLa la re2 re2 re2 re2 la solMi do2 si laSol sol sol re mi laMi do2 si laLa si do2 re2Do2 re2 si la

Posted by Sáo Trúc Trần Như Phi on Monday, March 2, 2020
Video cảm âm Đừng khóc nữa mà

Loading comments...