Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà - Gia Huy
Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà – Gia Huy

Cảm âm Đừng Khóc Nữa Mà – C5 BEAT GỐC

Mi2 re2 la
La mi mi mi2 re2 si
Do2 si la
Si do2 si la do2 re2
Do2 re2 do2 si
La mi2 re2 la

La re2 re2 re2 sol2 si
Mi sol do2 si si la si
Sol re mi la
La la mi2 re2 si la sol
Mi do2 si la
Mi la sol

Do2 si la si la sol
Si do2 do2 re2 si la
La mi2 re2 la
Sol re mi
La la re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la

Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
Mi2 re2 la

La mi mi mi2 re2 si
Mi do2 si la
Si do2 si la do2 re2
Do2 re2 do2 si
La mi2 re2 la
La re2 re2 re2 sol2 si

Mi sol do2 si si la si
Sol re mi la
La la mi2 re2 si la sol
Mi do2 si la
Mi la sol

Do2 si la re2 do2 si
Si do2 do2 re2 si la
La mi2 re2 la
Sol re mi
La la re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la

Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol
Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
La mi2 re2 la
Sol re mi

La la re2 re2 mi2 si sol
Mi do2 si la
Sol sol re sol re mi
La mi2 re2 la sol re mi
La la re2 re2 re2 re2 la sol

Mi do2 si la
Sol sol sol re mi la
Mi do2 si la
La si do2 re2
Do2 re2 si la

Video cảm âm Đừng khóc nữa mà

Loading comments....