Cảm âm:
+R F F S S L L D’_R’ D’ L S
R F F S S L L.. R D
R F F S S L L D’_R’ D’ L S
S L R, S L R D R
+R F S F R, R F S F S_L
L D’ R’ R’ D’ L S F S L
R F S F R, R F S F S_L
S L R, S L R D R
+ĐK:
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
L S F R’ F’ M’ R’ D’ S L
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
S L R, S L R D R
LẦN 2:
+R F F S S L L D’_R’ D’ L S
R F F S S L L.. R D
R F F S S L L D’_R’ D’ L S
S L R, S L R D R
+R F S F R, R F S F S_L
L D’ R’ R’ D’ L S F S L
R F S F R, R F S F S_L
S L R, S L R D R
+ĐK:
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
L S F R’ F’ M’ R’ D’ R’ L
L D’ M’_F’ M’ L, L S F.. F_S L
S L R, S L R D R
Cuối:
S_L D’ R’.. D’ L
S_L D’ R’.. M’ F’
R’ L’ S’, R’ L’ S’ F’ M’ D’ L
S’ L’ R’, S’ L’ R’.. D’ R’

Cá Lớn (OST Đại Ngư&Hải Đường) – Sáo Dizi

Cá Lớn (OST Đại Ngư&Hải Đường) – Sáo Dizi Dong Min

Xem các sản phẩm sáo dizi tại đây nhé.

Loading comments....