Video + Beat Cảm Âm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Cảm âm ánh trăng nói hộ lòng tôi

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

đố đố la sol fa đố mì
rề mi rề mí rê đồ lá
đố la sol fa đố mì
rề mi fa sol lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol fa rề lá sol

đồ fa la đố fa mì la đố
đồ rê mi fá mí rê đô
lá sol fa fa fa,lá sol fa fa fa
sol lá sol rề mi sól fa

Video Sáo Dizi Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Trong video trên được thổi bằng sáo Dizi Tone la

Chúc các bạn học thổi sáo thành công

Loading comments....